fbpx

Adatvédelmi Tájékoztató

Letölthető dokumentumokért kattintson ide

 

Weboldal Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Magyar Munkáspárt (továbbiakban Párt, Magyar Munkáspárt kerül említésre) a természetes személyek, a beszállító cégek és szerződéses partnerek hozzájárulási nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

https://munkaspart.hu, https://budapest.munkaspart.hu, https://hetilapunk.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Megnevezése: Magyar Munkáspárt
Székhely: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/a
Vezető tisztségviselő: Dr. Thürmer Gyula Elnök

Iroda:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. f.3.
3534 Miskolc, Stadion u. 37.
4032 Debrecen, Jerikó u. 12.
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 9.
5000 Szolnok, Nagy Imre körút 4.
1143 Budapest, Ilka utca 32 fsz. 7.
5300 Karcag, Kossuth tér 14. 1em. 12
Cégjegyzékszám: 01-02-0000784
Adószáma: 19012085-1-41

Telefonszám: +36 70 534-6822
E-mail: kabinet[kukac]munkaspart.hu

Belső adatvédelmi felelős: Kovács Istvánné

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja,
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak,
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, el-vesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”), gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”),
 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),
 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”), tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”),
 4. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 5. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

A Párt egyes szolgáltatásai során megvalósuló adatkezelésekről az alábbi tájékoztatást adjuk

1. BIZTONSÁGI KAMERARENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján a Párt jogos érdeke.

Az érintett önkéntes hozzájárulása, a Párt figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján.

2. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: a Párt jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló adatait.

A kezelt személyes adatok köre: a munkaviszony létesítéséhez, a fenntartásához és a munkakör betöltéséhez szükséges minden személyes adat.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei: a Párt elnöke, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Párt munkaügyi feladatokat ellátó adatfeldolgozója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év, kivéve a szolgálati idő és a nyugdíj kiszámításához szükséges dokumentumokat.

3. ÜZLETI KAPCSOLATTARTÁS

A legtöbb szervezethez hasonlóan Pártunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.

Az adatkezelés célja: kommunikáció a partnereinkkel az együttműködés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó személy neve, üzleti pozíciója, telefonszáma, e-mail címe.

Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag a partnereinkkel történő együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.

Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást kabinet[kukac]munkaspart.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A partner kérése esetén adatait módosítjuk vagy eltávolítjuk rendszerünkből.

4. KAPCSOLAT FELVÉTEL HONLAPRÓL

Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás a Párt programjáról, rendezvényeiről, vélemény/javaslat adása, valamint online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolatot kezdeményező személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, maga az üzenet, dátum.

Az adatkezelés időtartama: kapcsolat lezárásáig, felülvizsgálata évente történik.

Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást kabinet[kukac]munkaspart.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

5. „CSATLAKOZZ” ADATKEZELÉSE

A Párt a https://budapest.munkaspart.hu/csatlakozz és a https://munkaspart.hu/csatlakozz weboldalán keresztül is lehetőséget biztosít a honlapjára látogatóknak, hogy csatlakozzanak a Párthoz.

Az adatkezelés jogalapja: a csatlakozást kezdeményező személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, születési hely, állandó lakcím/tartózkodási cím, érdeklődési terület (kiadványok, ajánlás adása a párt részére, a Munkáspárt tagja kíván lenni, igénylés a Párt újságja iránt, anyagi támogatás) e-mail elküldésének dátuma, hozzájárulás az adatkezeléshez, az adatvédelmi tájékoztató elfogadása.

6. A PÁRT TÁMOGATÓINAK ADATKEZELÉSE

A Pártot támogatók a PayPal védett oldalán keresztül (PayPal adatvédelmi nyilatkozata: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU), illetve banki átutalással is megtehetik támogatásukat.

Az adatkezelés jogalapja: a támogató személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) be-kezdés a) pont)

A kezelt személyes adatok köre: átutalás esetén támogató neve, címe és bankszámlaszáma, átutalás dátuma, PayPalon keresztül név, kapcsolattartási adatok (telefonszám, mobilszám, e-mail cím). Személyesen történő támogatás esetén a támogató aláírása. Postacím a „Szabadság” nevű újság kézbesítéséhez.

7. AJÁNLÁSGYŰJTÉS/ALÁÍRÁSGYŰJTÉS ADATKEZELÉSE

A Magyar Munkáspárt aktivistái ajánlásgyűjtés során Adatfeldolgozói minőségben a Párt utasításai alapján végzik tevékenységüket. Az aktivisták megfelelő módon igazolják, hogy a Magyar Munkáspárt nevében gyűjtik, dolgozzák fel az érintett személyek adatát.

Az adatkezelés jogalapja: a személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: az ajánlásgyűjtés konkrét céljának megadása (a párt által küldött elektronikus megkeresés, a további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás céljából történő adatgyűjtésre szolgáló ív). Az érintett megfejelő tájékoztatása a joggyakorlási lehetőségeiről és módjáról, kiemelve az Adatkezelő elérhetőségeit.

A kezelt adatok köre: az ajánlásgyűjtésre szolgáló íven a Választási eljárásban rögzített, az ajánlás érvényességéhez szükséges személyes adatokon túl egyéb személyes adat jogszerűen nem rögzíthető.

Adatok tárolási ideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig történik.

Az Érintett jogosult a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez (GDPR-ban rögzített esetben) korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, tiltakozáshoz GDPR 21. cikk (1) – (2) bekezdés való jog.

8. Tárhelyszolgáltatás adatkezelése

A Párt web-, levelező- és nyilvántartási szervere a Párt székhelyén lévő szervertermében került elhelyezésre, a szerverhez és az azon lévő adatokhoz a szerverre adminisztrátori jogosultsága a rendszergazdának van.

A Szolgáltatás nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve az érintett erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Párt alkalmazottját az Adatkezelővel azonos módon terheli.

A Párt köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A Párt a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg, ellenálló képesség) legyen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát. A telepített rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Párt az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult fel-használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A Párt az Érintett kérelmére elektronikus hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Párt honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevél küldéséhez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Párt minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget a kabinet[kukac]munkaspart.hu e-mail címen.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt adatok köre: azonosító, e-mail cím, dátum, a fel- és leíratkozással, az üzenet küldéssel, kézbesítéssel, megnyitással kapcsolatos analitikai adatokat (az üzenet dátuma, időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Adatok kezelésének időtartama: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az Érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal, illetve az utolsó hírlevél megnyitásától, adatfrissítéstől számított 24 hó. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

10. KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK (Google Analitics, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

A Párt elérhető a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube közösségi portál fénykép és videómegosztó felületen.

Az adatkezelés célja: új információk, hírek, aktualitások a Párt programjairól, rendezvényeiről, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hozzájárulás leiratkozással bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, mivel oldalunk nyilvános.

A kezelt személyes adatok köre: a Párt a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, és nem kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

A Párt Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oldalán képeket/véleményeket is közzétesz a különböző programokról, a rendezvényekről, politikai aktualitású témákról. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Párt mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook, az Instagram, Twitter, YouTube tőlünk független adatkezelő. Az oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján (https://www.facebook.com/privacy/explanation), a Twitter weboldalán található linken keresztül (https://www.hwsw.hu/hirek/61168/gdpr-twitter-adatvedelem-gdpa-ccpa.html), az Instagram (https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/519522125107875), a YouTube (https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu) található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat.

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:
https://policies.google.com/

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

Google Analytics „Az adatok védelme” tájékoztatója itt olvasható:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

11. COOKIEK (sütik) KEZELÉSE

A Párt honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

Állandó vagy ideiglenes sütik

Weboldal „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem hagyod a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközön, ameddig azokat manuálisan nem törlik.

Munkamenet (session) sütik

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel azonosítani lehetne a felhasználót.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E sütik nem képesek személy szerint beazonosítani az oldalra látogatót, például nem rögzít a nevet és email címet, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

Célzó vagy reklám sütik

Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák, tartalmak érdeklik a honlapra érkező látogatót. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg. A célzó és reklám sütik nem tudják beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.

Használatot elősegítő, ún. funkcionális sütik

Segítségükkel megjegyezhetjük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit (pl.: űrlapokon megadott adatokat stb.). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységedet, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyek megadásra kerültek a weboldalon, mint név, e-mail cím.

Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe a weboldalon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

Böngésző beállítása

Böngészőben lehetőség van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható.

Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:

• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)
• Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se)
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/search?query=cookiek)

Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldal problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

12. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

13. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adataik kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói és megbízási/vállalkozási szerződést kötöttünk.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

A Párt a könyvviteli feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vesz igénybe:

Vállalkozás: Balogh Attila EV
Székhely 1203 Budapest, Téglagyártó út 5.
Elérhetőség: +36 30 9416-884, balogh_attila[kukac]t-email.hu

A Párt tárhelyet és e-mail szervert üzemeltet.

A Párt által használt szervervédelem:

Szűrőprogram: IPTABLES
Vírusírtó: Provides Clam antivírus trough Milter

A Párt online bank:

Cégnév: OTP Bank Nyrt.
web: www.otpbank.hu

A Párt, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érdekelt előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

14. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Pártnál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a Párt megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

A Párt munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba (szigorú jogosultsági szabályoknak megfelelően), továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Párt számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyein az üzlethelységeiben és az adatfeldolgozóinál találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
– változatlansága igazolható (adatintegritás),
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Párt informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Párt a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott.
Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Párt megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Pártot felelősség nem terheli.

15. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Párt biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkeze-lő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

A Párt az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

16. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, adatai hordozhatóságának joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, a visszavonáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, a jogorvoslathoz való jog, bírósághoz, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

Hatályos: 2021. június

Magyar Munkáspárt

KÖVESS MINKET